Werner Padarin | Hòa Bình

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Hydropower Station tailwater

Hòa Bình Hydropower Station tailwater

Hòa Bình Dam Memorial

Hòa Bình Dam Memorial

Hòa Bình Dam Gates

Hòa Bình Dam Gates

Hòa Bình Dam Gates

Hòa Bình Dam Gates

Hòa Bình Dam Gates

Hòa Bình Dam Gates

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hồ Chí Minh statue over Hòa Bình Dam

Hồ Chí Minh statue over Hòa Bình Dam

Hồ Chí Minh statue over Hòa Bình Dam

Hồ Chí Minh statue over Hòa Bình Dam

Hòa Bình

Hòa Bình

Hòa Bình

Hòa Bình

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station

Hòa Bình Dam and Hydropower Station